Pogoji poslovanja

Splošni pogoji poslovanja veljajo za vse dostave pošiljk v Republiki Sloveniji, ki jih izvaja podjetja Ekdis, ekspediranje in distribucija, d.o.o. Veška cesta 52, 1260 Ljubljana – Polje, matična številka: 1922769, ID številka za DDV: SI 83862978 (v nadaljnjem besedilu Ekdis). S predajo svoje pošiljke Naročnik sprejema Ekdisove splošne pogoje.

Prepovedane pošiljke

Ekdis ne bo prevzel v dostavo pošiljk, ki vsebujejo:

  • nevarne snovi po Evropskem sporazumu o mednarodnem prevozu nevarnih snovi po cesti (ADR)
  • lomljivo blago, ki ni ustrezno zavarovano s transportno embalažo, ali za katerega Ekdis oceni, da se kljub transportni embalaži, lahko poškoduje med prevozom
  • blago z visoko vrednostjo (preko 5.000 EUR)
  • orožje in strelivo
  • blago katerega pošiljanje je zakonsko prepovedano

Ekdis ne bo prevzel v dostavo pošiljke:

  • za fizično osebo, ki med prejemnikovimi podatki ne bo imela tudi mobilne telefonske številke prejemnika.
  • z dokumenti za prijavo na javni razpis državnih organov ali zasebnih podjetij

Mednarodne pošiljke

Pošiljke za mednarodni promet se prevzemajo le na posebno zahtevo in le za določene države. Ekdis naročniku na podlagi njegovega povpraševanja posreduje ceno dostave in ko jo naročnik potrdi, se pošiljka prevzame. Za mednarodne pošiljke veljajo splošni pogoji partnerja, ki ga izbere Ekdis za dostavo naročnikove pošiljke.

Priprava pošiljke za prevzem

Naročnik bo za pakiranje uporabil ustrezno transportno embalažo, s katero bo zaščitil vsebino pošiljke pred običajnimi nevarnostim med prevozom ali sortiranjem. Ekdis lahko zavrne prevzem pošiljke, če oceni da je transportna embalaža neustrezna.

Naročnik sam izpolni Tovorni list Ekdisa tako, da vanj vpiše podatke o naročniku, pošiljatelju in prejemniku, podatke o pošiljki (teža in število paketov) ter morebitna posebna navodila o ravnanju s pošiljko.

Ekdis lahko med prevozom pošiljko stehta in če ugotovi razlike, v tovorni list vpiše popravljeno težo, ki potem velja tudi kot obračunska teža za izdajo računa.

Tovorni list spremlja pošiljko od prevzema do dostave. Tovorni list je lahko na posebnem obrazcu, ki ga izda Ekdis ali pa je izpis spletnega naročila prevoza, ki ga Naročnik izpolni na spletni strani Ekdisa. Za spletna naročila bo naročnik stiskal tudi nalepko s podatki o pošiljki in jo nalepil na pošiljko.

Naročnik čitljivo vpiše podatke o naročniku, pošiljatelju in prejemniku z vsemi kontaktnimi podatki ter tovorni list ali nalepko (za tovorni list izpolnjen na spletni strani Ekdisa) nalepi na vidnem mestu pošiljke.

Naročnik lahko na pošiljko nalepi nalepko, ki opozarja na previdno ravnanje s pošiljko (Lomljivo). Kljub nalepki Lomljivo na pošiljki, Ekdis ne odgovarja za morebitno škodo, če je blago pakirano v neustrezni embalaži.

Prevzem pošiljke

Ekdis bo prevzel pošiljko na dogovorjeni dan na naročnikovem naslovu ali na naslovu, ki ga določi naročnik. Ob prihodu Ekdisa na pošiljateljev naslov, mora biti pošiljka pripravljena za prevzem.

Ekdis se lahko z naročnikom, ki pošiljke predaja dnevno, dogovori za uro prevzema. Pošiljke morajo biti ob dogovorjeni uri pripravljene za prevzem.

Naročnik bo za paletne pošiljke zagotovil opremo za nakladanje, prav tako bo poskrbel, da bo prejemnik imel ustrezno opremo za razkladanje.

Dostava pošiljk

Izbira poti in način prevoza naročnikove pošiljke sta izključno prepuščena presoji Ekdisa.

Pošiljke za dostavo v dela prostih dneh se prevzemajo le na posebno zahtevo in le za določena območja. Ekdis lahko naročniku zavrne prevzem in/ali dostavo take pošiljke. Če se Ekdis na podlagi Naročnikovega povpraševanja odloči, da bo pošiljko dostavil, najprej posreduje ceno dostave in šele ko jo naročnik potrdi, se pošiljka prevzame.

Ekdis izroči pošiljko prejemniku na naslovu, ki je naveden na tovornem listu. Pošiljka je vročena, ko prejemnik s podpisom tovornega lista (ali podpisne liste s podatki iz tovornega lista, ali s podpisom na aplikaciji Ekdisa) potrdi prevzem pošiljke.

Če pošiljke iz katerega koli razloga ni mogoče dostaviti prejemniku, Ekdis prejemniku pusti obvestilo o poskusu dostave. Kot obvestilo velja tudi SMS sporočilo na mobilno telefonsko številko, ki je navedena na tovornem listu.

Ekdis ponovno dostavo izvede, ko se prejemnik odzove na obvestilo o poskusu dostave. Če se prejemnik v osmih delovnih dni ne odzove, Ekdis o tem obvesti naročnika, ki mora sporočiti nova navodila o dostavi (sprememba naslova dostave, telefonska številka prejemnika, ...) in šele ko jih Ekdis prejme, bo ponovno poskusil dostaviti pošiljko.

Če tudi po drugem poskusu dostava ni možna, bo Ekdis na stroške naročnika vrnil pošiljko naročniku. Če naročnik zavrne prevzem nedostavljive pošiljke, lahko Ekdis pošiljko uniči ali proda.

Odgovornost

Ekdis je pri dostavi pošiljk omejeno odgovoren za kakršnokoli izgubo, poškodbo ali zamudo pošiljke ali dela pošiljke.

Ekdis omejuje svojo odgovornost v skladu s Konvencijo o pogodbi za mednarodni prevoz tovora po cesti iz leta 1956 (CMR), za izgubo, poškodbo pošiljke ali prizadetega dela pošiljke na 8,33 SRD (posebnih pravic črpanja) na kilogram.

Ekdis omejuje svojo odgovornost za škodo, ki nastane zaradi zamude oziroma prekoračitve roka prevoza, na povračilo zaračunane storitve, ki jo je Ekdis zaračunal naročniku.

Če se iz kakršnih koli razlogov ne uporabijo določila Konvencije o pogodbi za mednarodni prevoz tovora po cesti iz leta 1956 (CMR), za izgubo ali poškodbo pošiljke ali njenega dela je Ekdis omejeno odgovoren na 10 evrov na kilogram, skupni znesek pa je omejen na največ 5.000 evrov.

Ekdis ni odgovoren za kakršnekoli izgube prihodkov, izgube dobička, izgube tržišča, izgube ugleda, izgube priložnosti ali za kakršnekoli posredne, postranske, posebne ali posledične škode ali izgube, ki izhaja iz 2 poškodbe, zamude, napačne dostave ali neizvršene dostave uporabnikove pošiljke, tudi če bi bil Ekdis seznanjen s tem, da lahko pride do takšne škode ali izgube.

Ekdis ne nosi nobene odgovornosti pri neizpolnjevanju svojih obveznosti zaradi višje sile, naravnih nesreč, skritih napak pošiljke ter kriminalnih dejanj tretjih oseb.

Ekdis ne nosi nobene odgovornosti za poškodbo blaga, če Naročnik izrecno zahteva prevoz blaga, za katerega je Ekdis ocenil, da se lahko poškoduje med prevozom.

Reklamacije

Reklamacije zaradi izgube, poškodbe ali zamude mora naročnik sporočiti pisno na naslov sedeža Ekdisa ali na e-poštni naslov operativa@ekdis.si v roku 3 (treh) dni od dostave pošiljke ali ko bi morala biti pošiljka dostavljena.

Reklamaciji naročnik priloži tudi ustrezne dokumente – Tovorni list, Zapisnik o poškodbi ipd.

Ekdis mora na vloženo reklamacijo odgovoriti v roku 14 dni.

Ekdis domneva da je bila pošiljka dostavljena v dobrem stanju, razen če je prejemnik ob prejemu pošiljke na tovornem listu naredil zaznamek o poškodbi, ali je bil izdan Zapisnik o poškodbi. Naročnik mora Ekdisu zagotoviti, da pregleda originalno embalažo reklamirane pošiljke ter poškodovano vsebino pošiljke. Ekdis ne more priznati škode na vsebini pošiljke, če je originalna embalaža nepoškodovana.

Odločitvi Ekdisa o reklamaciji lahko naročnik ugovarja z ugovorom, ki ga pošlje s priporočeno pošto v roku 30 dni od dneva, ko jo je prejel. Če naročnik ne vloži ugovora v navedenem roku, Ekdis ugovor kot prepozno vložen zavrže in o tem obvesti uporabnika.

Naročnik lahko uveljavlja pravico do odškodninskega zahtevka največ 6 (šest) mesecev od dneva dostave pošiljke ali od dneva, do katerega naj bi bila pošiljka dostavljena.

Veljavnost

Splošni pogoji in določila o prevozu pošiljk in ostalih storitev, ki jih je Ekdis objavil dne 1. 10. 2014 na spletni strani www.ekdis.si so veljavni od dneva objave na spletni strani Ekdisa.

Ekdis lahko splošne pogoje spremeni. O spremembi splošnih pogojev ne bo obveščal naročnika, ampak velja načelo, da so naročniki o spremembi obveščeni z objavo na spletni strani www.ekdis.si.

V Ljubljani, 1. 5. 2016

Blaž de Costa, direktor

Splošni pogoji so bili spremenjeni 1. 5. 2016.

Uradni podatki

EKDIS d.o.o.
Vevška cesta 52
1260 Ljubljana-Polje
Slovenija
ID za DDV: SI83862978
IBAN: NOVA KBM D.D. (SI56 0400 1004 9536 143)

Kontakt

EKDIS
Vevška cesta 52
1260 Ljubljana - Polje
031 60 40 20
info@ekdis.si
ekdis.si

Digitalni certifikat